I am beyond happy to share with you this recording of The Heart Sutra also known as Hannya Shingyo, which is one of the main sutras in Buddhism, and especially Zen.

I hope you enjoy it and that it serves to relax you, help you meditate or chant. Please don’t be shy and drop me a line if you enjoy this recording which is very special to me.

Hannya Shingyo (Heart Sutra)

by Jake | Hannya Shingyo (Heart Sutra)

Text of the Heart Sutra

 

Kan ji zai bo satsu gyo jin han-nya ha ra mi ta ji sho ken ◎ go on kai ku do is-sai ku yaku sha ri shi shiki fu i ku ku fu i shiki shiki soku ze ku ku soku ze shiki ju so gyo shiki yaku bu nyo ze sha ri shi ze sho ho ku so fu sho fu metsu fu ku fu jo fu zo fu gen ze ko ku chu mu shiki mu ju so gyo shiki mu gen ni bi zes-shin ni mu shiki sho ko mi soku ho mu gen kai nai shi mu i shiki kai mu mu myo yaku mu mu myo jin nai shi mu ro shi yaku mu ro shi jin mu ku shu metsu do mu chi yaku mu toku i mu sho tok-ko bo dai sat-ta e han-nya ha ra mi ta ◎ ko shin mu kei ge mu kei ge ko mu u ku fu on ri is-sai ten do mu so ku gyo ne han san ze sho butsu e han-nya ha ra mi ta ◎ ko toku a noku ta ra san myaku san bo dai ko chi han-nya ha ra mi ta ze dai jin shu ze dai myo shu ze mu jo shu ze mu to do shu no jo is-sai ku shin jitsu fu ko ko setsu han-nya ha ra mi ta shu soku setsu shu watsu gya tei gya tei ● ha ra gya tei hara so gya tei ● bo ji sowa ka han-nya shin gyo.